لیست املاک فروش

#1862

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۴۵- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول

1,550,000,000 م.ت
#1858

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۵۵- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1849

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

144- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی

1,500,000,000 م.ت
#1847

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

14۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول

1,480,000,000 م.ت
#1831

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

۱۳۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمال

1,580,000,000 م.ت
#1829

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

138- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی

1,550,000,000 م.ت
#1814

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

85-خریدواحد فاز۵آپارتمان فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1809

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۳۴- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دو خواب

1,420,000,000 م.ت
#1804

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۳۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول امکانات

1,560,000,000 م.ت
#1803

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

81-خرید واحد فاز۵ آپارتمان فول امکانات

1,360,000,000 م.ت
#1797

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

128- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی

1,400,000,000 م.ت
#1795

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,350,000,000 م.ت
#1794

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فا5

1,550,000,000 م.ت
#1780

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۲۸- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1775

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

121- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی

1,580,000,000 م.ت
#1773

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

120-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول

1,500,000,000 م.ت
#1770

فروش

آپارتمان | 105 مترمربع

۱۲۳- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دو خواب

2,500,000,000 م.ت
#1760

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

۱۱۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1759

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۱۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی خام

1,400,000,000 م.ت
#1757

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۱۷- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵ جنوب دو خواب

1,550,000,000 م.ت
#1745

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

112- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول امکانات

1,480,000,000 م.ت
#1742

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۷-خرید واحد فاز ۵ آپارتمان فول امکانات میباشد

1,430,000,000 م.ت
#1738

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

108- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی

1,480,000,000 م.ت
#1737

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

107- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1719

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید و فروش واحد در شهر پرند فاز5

1,480,000,000 م.ت
#1718

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1696

فروش

آپارتمان | 782 مترمربع

99- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵جنوبی فول امکانات

1,490,000,000 م.ت
#1695

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۹۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول امکانات

0 م.ت
#1676

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمالی

1,550,000,000 م.ت
#1671

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,330,000,000 م.ت
#1670

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,350,000,000 م.ت
#1668

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

93- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی فول لاکچری

1,300,000,000 م.ت
#1656

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

76-خرید واحد در شهر پرند فاز ۵ فول لاکچری

1,570,000,000 م.ت
#1636

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

88- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمالی فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1635

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

۸۷- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1627

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۴-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1616

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1615

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,650,000,000 م.ت
#1610

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۷۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول

1,060,000,000 م.ت
#1609

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۸- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1604

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۸۸- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵ جنوب دو خواب

1,200,000,000 م.ت
#1599

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۹_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,360,000,000 م.ت
#1596

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال

1,400,000,000 م.ت
#1588

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,330,000,000 م.ت
#1566

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

71- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمالی فول امکانات

1,360,000,000 م.ت
#1552

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۳- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1537

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

60-خرید واحد در شهر پرندفاز ۵ جنوب آپارتمان فول امکانات

1,620,000,000 م.ت
#1536

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

59-خرید واحد در شهر پرندفاز۵آپارتمان لوکس لاکچری

1,280,000,000 م.ت
#1533

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۵ جنوب پروژه پرشین

1,680,000,000 م.ت
#1530

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶۰- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ شمال فول امکانات

1,450,000,000 م.ت
#1529

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی فول لاکچری

1,500,000,000 م.ت
#1526

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۷-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵ جنوب دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#1510

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1504

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند

1,330,000,000 م.ت
#1500

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۱- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵جنوب دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#1497

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵شمالی فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#1483

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز 5

1,350,000,000 م.ت
#1479

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۵۰-خرید واحد در شهر پرند فاز ۵ جنوب فول امکانات

2,100,000,000 م.ت
#1473

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶۶-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب 2 خواب

1,450,000,000 م.ت
#1462

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش مسکن مهر در شهر پرند فاز5

1,480,000,000 م.ت
#1458

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,300,000,000 م.ت
#1457

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,350,000,000 م.ت
#1453

فروش

آپارتمان | 56 مترمربع

45-خرید واحد در شهر پرند فاز۵ فول لاکچری

1,240,000,000 م.ت
#1452

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۴۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ فول شرکتی

1,400,000,000 م.ت
#1438

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۵۵- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب 2 خواب

1,380,000,000 م.ت
#1436

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,340,000,000 م.ت
#1434

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,320,000,000 م.ت
#1433

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر در پرند فاز5

1,300,000,000 م.ت
#1430

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۴۱- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ فول امکانات

1,020,000,000 م.ت
#1419

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۳۵-خرید واحد در شهر پرند فاز۵ فول امکانات

1,320,000,000 م.ت
#1418

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۴- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,500,000,000 م.ت
#1402

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,290,000,000 م.ت
#1401

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر پرند آپارتمان فروشی فاز5

1,850,000,000 م.ت
#1397

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید مسکن مهر در شهر پرند فاز5

1,360,000,000 م.ت
#1379

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۳۲-خرید واحد در شهر جدید پرند فاز 5 جنوب آپارتمان لوکس و لاکچری

1,530,000,000 م.ت
#1367

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1365

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1361

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,350,000,000 م.ت
#1360

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,320,000,000 م.ت
#1350

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۸-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوب تک خواب

1,270,000,000 م.ت
#1340

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,300,000,000 م.ت
#1335

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر جدید پرند

1,400,000,000 م.ت
#1329

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۳۸- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵جنوب دوخواب

1,450,000,000 م.ت
#1306

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۱-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,300,000,000 م.ت
#1296

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۱۶-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,600,000,000 م.ت
#1292

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۰-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج ۷۵متر ۲خواب

1,550,000,000 م.ت
#1285

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۵-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج جنوب ۷۵متر ۲خواب

1,320,000,000 م.ت
#1275

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۵- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب 2 خواب

1,580,000,000 م.ت
#1268

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱۸-خرید واحد در شهر پرند فاز ۵ جنوب آپارتمان فول امکانات میباشد

2,380,000,000 م.ت
#1259

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

۲۰-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 5 آپارتمان ۸۳ متر ی ۲ خواب

1,310,000,000 م.ت
#1257

فروش

آپارتمان | 63 مترمربع

۱۹-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 5 آپارتمان ۶۳ متری ۱ خواب

1,250,000,000 م.ت
#1256

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۲۱-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,300,000,000 م.ت
#1255

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۱۸-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج ۸۲متر ۲خواب

1,550,000,000 م.ت
#1249

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۹-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوب 2 خواب

1,450,000,000 م.ت
#1233

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۱۶-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵جنوب لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#1232

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۵-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۵جنوب دوخواب

1,350,000,000 م.ت
#1224

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز 5 واحد لوکس

1,700,000,000 م.ت
#1223

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۵ جنوب پروژه پرشین

1,670,000,000 م.ت
#1220

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند

1,550,000,000 م.ت
#1217

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز6شمال لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1215

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

2-فروش آپارتمان در شهر پرند فاز 6 شمال آپارتمان لوکس و لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1208

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

9-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج ۹۰متر ۲خواب

1,750,000,000 م.ت
#1206

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

8- خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج ۷۸متر ۲خواب

1,350,000,000 م.ت
#1203

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷-خرید واحد در شهر پرند فاز ۵ جنوب فول واریز

1,900,000,000 م.ت
#1197

فروش

آپارتمان | 100 مترمربع

۱۰-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۵ جنوب لوکس لاکچری

2,350,000,000 م.ت
#1187

فروش

آپارتمان | 67 مترمربع

6-سرمایه‌گذاری در شهر پرند فاز ۵ جنوبی تک خواب فول امکانات

1,220,000,000 م.ت
#1178

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۴-خرید آپارتمان شهر جدید پرند فاز پنج جنوب ۹۰متر ۳خواب

1,530,000,000 م.ت
#1177

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز پنج جنوب ۷۸متر ۲خواب

1,350,000,000 م.ت
#1174

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۱-سرمایه گذاری در شهر جدید پرند فاز ۵ جنوبی نیمه فول

1,050,000,000 م.ت
#1169

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

5-خرید و فروش آپارتمان در پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#1159

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1158

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

105فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز ۵ فول امکانات

2,380,000,000 م.ت
#1151

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,400,000,000 م.ت
#1148

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز5

1,550,000,000 م.ت
#1146

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

106 شهر جدید پرند فاز۵ پروژه ارشاد

1,700,000,000 م.ت
#1111

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f84 شهر جدید پرند فاز ۵ شمالی ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#1092

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز5 جنوب لوکس لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1087

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

F76 شهر جدید پرند فاز پنج ۷۶متر ۲خواب

1,500,000,000 م.ت
#1086

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

F77 شهر جدید پرند فاز پنج ۹۰متر ۲خواب

2,260,000,000 م.ت
#1085

فروش

آپارتمان | 70 مترمربع

F76 شهر جدید پرند فازپنج ۷۰متر ۱خواب

1,300,000,000 م.ت
#1078

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f76 شهر جدید پرند فاز پنج ۷۸متر ۲خواب

1,600,000,000 م.ت
#1075

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f70 شهر جدید پرند فاز ۵ جنوب دو خواب

1,500,000,000 م.ت
#1068

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

f71-شهر جدید پرند فاز5 لوکس لاکچری

1,350,000,000 م.ت
#1064

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

f67-شهر جدید پرند فاز5 لوکس لاکچری

1,550,000,000 م.ت
#1058

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

f60 شهر جدید پرند فاز پنج ۸۲متر ۲خواب

1,420,000,000 م.ت
#1053

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

f55 شهر جدید پرند فاز ۵ جنوب لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#1049

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f59 شهر جدید پرند فاز ۵جنوب فول امکانات ۲خواب

1,400,000,000 م.ت
#1033

فروش

آپارتمان | 98 مترمربع

f60 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۵ امکانات فول

1,520,000,000 م.ت
#1026

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f57شهر جدید پرند فاز ۵جنوب دوخواب

1,580,000,000 م.ت
#1021

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند فاز5,جنوب لوکس لاکچری

1,850,000,000 م.ت
#1015

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

آگهی28-شهر جدید پرند فاز ۵ لوکس لاکچری

1,500,000 م.ت
#1013

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

آگهی34-شهر جدید پرند فاز5 لوکس لاکچری

1,900,000,000 م.ت
#1011

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

آگهی36-شهر جدید پرند فاز5 جنوب فول خیلی شیک

1,800,000,000 م.ت
#993

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f55 شهر جدید پرند فاز ۵جنوب لوکس لاکچری

1,600,000,000 م.ت
#985

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

F56 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۵

1,600,000,000 م.ت
#976

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

آگهی111-شهر جدید پرند فاز ۵جنوب دوخواب

1,450,000,000 م.ت
#960

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

f36 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۵

1,520,000,000 م.ت
#955

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

f40 شهر جدید پرند فاز ۵ جنوب تک خواب

1,100,000,000 م.ت
#954

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f41 شهر جدید پرند فاز ۵جنوب لوکس لاکچری

1,520,000,000 م.ت
#931

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند فاز5جنوب فول خیلی بی تمیز

1,550,000,000 م.ت
#928

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

F28 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۵ فول لاکچری

1,630,000,000 م.ت
#921

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

F26 شهر جدید پرند فاز5 فول خیلی تمیز

1,500,000,000 م.ت
#918

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

F21 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۵ فول لاکچری

2,280,000,000 م.ت
#914

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f16 شهر جدید پرند فاز ۵جنوب دوخواب

1,650,000,000 م.ت
#899

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

F2 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۵ فول لاکچری

1,220,000,000 م.ت
#897

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

F3 شهر جدید پرند فاز ۵جنوب دوخواب

2,400,000,000 م.ت
#884

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

اگهی 3 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۵ جنوب فول امکانات

2,350,000,000 م.ت
#880

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

اگهی 6 شهر جدید پرند فاز ۵جنوب دوخواب

1,450,000,000 م.ت