لیست املاک فروش

#1869

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۹۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۶۵متر ۱خواب

1,300,000,000 م.ت
#1868

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۹۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۷۵متر ۲خواب

1,710,000,000 م.ت
#1867

فروش

آپارتمان | 86 مترمربع

۹۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۶متر ۲خواب

1,620,000,000 م.ت
#1863

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

146- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول

1,580,000,000 م.ت
#1852

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۵۱- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴ شمال دوخواب

1,600,000,000 م.ت
#1836

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۸۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۸۴متر ۲خواب

2,260,000,000 م.ت
#1835

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

80_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۸۰متر ۲خواب

1,190,000,000 م.ت
#1827

فروش

آپارتمان | 70 مترمربع

137- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴جنوب

1,450,000,000 م.ت
#1825

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۴۴- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴جنوب دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#1823

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

135-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی

1,500,000,000 م.ت
#1817

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۴۰- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴شمال دو خواب

1,750,000,000 م.ت
#1812

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۴-خرید واحد فاز۴ آپارتمان فول امکانات میباشد

1,430,000,000 م.ت
#1802

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

80-خرید واحد فاز۴ آپارتمان لوکس لاکچری

1,480,000,000 م.ت
#1798

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

129-‌ سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول امکانات

1,350,000,000 م.ت
#1790

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۴_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۷۵متر ۲خواب

1,720,000,000 م.ت
#1789

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۷۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۹۰متر ۲خواب

1,930,000,000 م.ت
#1776

فروش

ویلا | 65 مترمربع

122- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴جنوب فول امکانات

1,450,000,000 م.ت
#1772

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۲۵- خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴شمال دو خواب

1,700,000,000 م.ت
#1769

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

118- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴جنوب فول امکانات

1,450,000 م.ت
#1767

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

119- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول امکانات

1,650,000,000 م.ت
#1761

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

115-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی

1,600,000,000 م.ت
#1750

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

78-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ شمال فول امکانات

1,580,000,000 م.ت
#1749

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

78- خرید واحد در شهر پرند فاز۴ جنوب فول امکانات

1,520,000,000 م.ت
#1748

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

75- خرید واحد در شهر پرند فاز۶ شمال فول امکانات

1,400,000,000 م.ت
#1747

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۴ جنوب پروژه رهدشت شیروانی قرمز

1,230,000,000 م.ت
#1744

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۱۱- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1739

فروش

آپارتمان | 74 مترمربع

110- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمالی فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1727

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۱۵- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴شمال دوخواب

1,750,000,000 م.ت
#1721

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,550,000,000 م.ت
#1720

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش مسکن مهر در شهر پرند فاز4

1,400,000,000 م.ت
#1713

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

۶۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۶۵متر ۱خواب

1,410,000,000 م.ت
#1712

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۶۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۸۰متر ۲خواب

1,280,000,000 م.ت
#1711

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

۶۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۲متر ۲خواب

1,790,000,000 م.ت
#1703

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۰۶-خریدوفروش آپارتمان شهر پرن فاز ۴ جنوب دو خواب

1,600,000,000 م.ت
#1702

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۰۵-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴ شمال دوخواب

1,650,000,000 م.ت
#1698

فروش

آپارتمان | 66 مترمربع

101- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول امکانات

1,400,000,000 م.ت
#1697

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

100- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴جنوب فول امکانات

1,550,000,000 م.ت
#1687

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۵۱_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۶۰متر ۱خواب

1,410,000,000 م.ت
#1686

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۵۱_خرید اپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۰متر ۲خواب

1,680,000,000 م.ت
#1685

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۰_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,250,000,000 م.ت
#1679

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

95- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمالی فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1673

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,560,000,000 م.ت
#1672

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند فاز4

1,500,000,000 م.ت
#1658

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۸-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴ شمال لوکس لاکچری

1,780,000,000 م.ت
#1657

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۹۷-خریدوفروش آپارتمان فاز۴ جنوب تک خواب

1,220,000,000 م.ت
#1655

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۴-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴

1,550,000,000 م.ت
#1649

فروش

آپارتمان | 107 مترمربع

۴۳_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۱۰۷متر ۲خواب

2,050,000,000 م.ت
#1646

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

۴۲_خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۵متر ۲خواب

1,640,000,000 م.ت
#1642

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۷۳-خریدواحد در شهر پرند آپارتمان لوکس لاکچری

1,740,000,000 م.ت
#1634

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۸۶- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمالی فول امکانات

1,700,000,000 م.ت
#1633

فروش

آپارتمان | 68 مترمربع

85- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ جنوب فول امکانات

1,650,000,000 م.ت
#1626

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۹۳- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,650,000,000 م.ت
#1621

فروش

آپارتمان | 84 مترمربع

۷۰-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ آپارتمان لوکس لاکچری

1,530,000,000 م.ت
#1618

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند فاز4

1,560,000,000 م.ت
#1617

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند فاز4شمال

1,550,000,000 م.ت
#1612

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

81- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴جنوب فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1611

فروش

آپارتمان | 65 مترمربع

80- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴شمالی فول

1,360,000,000 م.ت
#1606

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۹۰-خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴شمال لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#1589

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,270,000,000 م.ت
#1563

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

70- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ جنوبی فول لاکچری

1,400,000,000 م.ت
#1561

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶۹- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمالی فول امکانات

1,500,000,000 م.ت
#1553

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۸۴-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,700,000,000 م.ت
#1546

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۶۳-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ آپارتمان لوکس لاکچری

1,210,000,000 م.ت
#1531

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

واحد تک خواب در شهر جدید پرند فاز ۴

1,300,000,000 م.ت
#1523

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۷۵-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴ شمال دوخواب

1,650,000,000 م.ت
#1515

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۳-فروش واحد درشهر پرندفاز۴فول لاکچری

1,630,000,000 م.ت
#1509

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند فاز4

1,400,000,000 م.ت
#1508

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش واحد در شهر پرند فاز4

1,400,000,000 م.ت
#1506

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

1,550,000,000 م.ت
#1505

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

خرید واحد در شهر پرند فاز4

1,460,000,000 م.ت
#1499

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵۴- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۴ شمالی

1,600,000,000 م.ت
#1487

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

1,400,000,000 م.ت
#1484

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز،4

1,780,000,000 م.ت
#1476

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

سرمایه گذاری در شهر جدید پرند فاز 4 شمال پروژه امیرالمومنین

1,750,000,000 م.ت
#1471

فروش

آپارتمان | 83 مترمربع

۶۵-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال دو خواب

1,750,000,000 م.ت
#1461

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز4 شمال

1,550,000,000 م.ت
#1460

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز6شمال

1,390,000,000 م.ت
#1459

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,400,000,000 م.ت
#1448

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۴۲- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1442

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۹- خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#1437

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

قیمت آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,450,000,000 م.ت
#1429

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۴۰-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ فول امکانات ۲ خواب

1,700,000,000 م.ت
#1420

فروش

آپارتمان | 77 مترمربع

۳۶-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴شمال فول امکانات

1,650,000,000 م.ت
#1416

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵۳- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز۴شمال دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#1399

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

2,100,000,000 م.ت
#1392

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۳۴-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ آپارتمان فول لاکچری

1,380,000,000 م.ت
#1388

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۳۳- سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۴ شمال دو خواب

1,770,000,000 م.ت
#1374

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۴۵-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال دو خواب

1,500,000,000 م.ت
#1370

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش مسکن در شهر پرند فاز4

1,530,000,000 م.ت
#1369

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

1,750,000,000 م.ت
#1363

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

1,560,000,000 م.ت
#1362

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر پرند فاز4

1,550,000,000 م.ت
#1357

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۰-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴ فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1352

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۹-خرید واحد در شهرپرند فاز ۴ جنوب فول امکانات

1,700,000,000 م.ت
#1347

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۶-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,580,000,000 م.ت
#1336

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز4

1,700,000,000 م.ت
#1328

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۳۷- خریدو فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال دو خواب

1,580,000,000 م.ت
#1321

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۳-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,750,000,000 م.ت
#1320

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال تک خواب

1,350,000,000 م.ت
#1316

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۲۷-خرید واحد در شهر پرند فاز۴ آپارتمان لوکس لاکچری میباشد

1,480,000,000 م.ت
#1304

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۳۴- خریدوفروش آپارتمان شهر پرند فاز۴ شمال دو خواب

1,750,000,000 م.ت
#1297

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

شهر جدید پرند فاز ۴ جنوب آپارتمان لوکس و لاکچری

1,390,000,000 م.ت
#1290

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۹-خرید آپارتمان در خرید شهر جدید پرند فاز 4 شمال 75متر 2خواب

1,610,000,000 م.ت
#1286

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۶-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,410,000,000 م.ت
#1284

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

22-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴ شمال آپارتمان‌ فول لاکچری

1,600,000,000 م.ت
#1283

فروش

آپارتمان | 72 مترمربع

۲۱-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴ شمال فول امکانات

1,720,000,000 م.ت
#1281

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۹-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴ شمال آپارتمان لوکس لاکچری

1,870,000,000 م.ت
#1280

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۳۰-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز چهار شمال لوکس لاکچری

2,000,000,000 م.ت
#1277

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

۲۷-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ جنوب لوکس لاکچری

1,500,000,000 م.ت
#1265

فروش

آپارتمان | 58 مترمربع

۱۷-خرید واحد درشهر پرند فاز۴شمال فول امکانات

1,160,000,000 م.ت
#1264

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۶-خرید واحد درشهرپرندفازشمال فول لاکچری

1,320,000,000 م.ت
#1263

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

۱۶-خرید واحد درشهر پرند فاز 4 شمال فول لاکچری

1,320,000,000 م.ت
#1261

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۲۱-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز 4 جنوب ۷۸متر ۲خواب

1,550,000,000 م.ت
#1254

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۲۰-خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند فاز ۴ شمال 2 خواب

1,750,000,000 م.ت
#1252

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

۱۲-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ جنوب 2 خواب

1,580,000,000 م.ت
#1250

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۰-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز ۴ شمال لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#1244

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۶-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,730,000,000 م.ت
#1243

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۱۵-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,410,000,000 م.ت
#1242

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

۱4-خرید واحد درشهر پرندفاز۴ شمال فول امکانات

1,780,000,000 م.ت
#1234

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۱۷-خریدوفروش آپارتمان در شهرپرند فاز۴شمال دو خواب

1,550,000,000 م.ت
#1227

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

سرمایه گذاری در شهر جدید پرند در فاز ۴ شمال آپارتمان فول امکانات

1,750,000,000 م.ت
#1221

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

شهر جدید پرند آپارتمان فروشی

1,850,000,000 م.ت
#1218

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

خرید و فروش آپارتمان در شهر پرند

1,750,000,000 م.ت
#1210

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

11-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,420,000,000 م.ت
#1209

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

10-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۸متر ۲خواب

1,720,000,000 م.ت
#1196

فروش

آپارتمان | 110 مترمربع

۹-خریدوفروش آپارتمان در شهر پرند فازر۴ شمالی دو خواب

2,250,000,000 م.ت
#1192

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۶-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۴ جنوب دو خواب

1,550,000,000 م.ت
#1191

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

۵-سرمایه گذاری در شهر پرند فاز۴ شمال دو خواب

1,700,000,000 م.ت
#1180

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۶-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,590,000,000 م.ت
#1179

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۵-خرید آپارتمان در شهر جدید پرند فاز چهار ۷۵متر ۲خواب

1,590,000,000 م.ت
#1176

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

۴-خرید واحد در شهر پرند فاز ۴ شمال آپارتمان فول امکانات

1,700,000,000 م.ت
#1168

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

4-خرید و فروش آپارتمان در پرند فاز 4 جنوب دو خواب

1,650,000,000 م.ت
#1167

فروش

آپارتمان | 64 مترمربع

3-خرید و فروش آپارتمان در پرند فاز چهار شمال تک خواب

1,400,000,000 م.ت
#1164

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

2-خرید آپارتمان در پرند فاز 4 شمال آپارتمان ۷۵متر ۲خواب

1,420,000,000 م.ت
#1149

فروش

آپارتمان | 56 مترمربع

107 فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز ۴ فول امکانات

126,000,000 م.ت
#1137

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

F99 شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۲متر ۲خواب

1,700,000,000 م.ت
#1135

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

خرید آپارتمان در شهر پرند فاز4شمال

1,700,000,000 م.ت
#1130

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

103 فروش آپارتمان در شهر جدید پرند فاز ۴ شمال فول امکانات

1,630,000,000 م.ت
#1116

فروش

آپارتمان | 66 مترمربع

f90 شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۶۶متر ۱خواب

1,320,000,000 م.ت
#1107

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f88شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۵متر ۲خواب

1,640,000,000 م.ت
#1106

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f78 شهر جدید پرند فاز چهار شمال دو خواب

1,600,000,000 م.ت
#1093

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند فاز4شمال فول خیلی تمیز

1,650,000,000 م.ت
#1076

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f71 شهر جدید پرند فاز چهار شمال لوکس لاکچری

1,640,000,000 م.ت
#1071

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

f73-شهر جدید پرند فاز4شمال لوکس لاکچری

1,700,000,000 م.ت
#1065

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

f68-شهر جدید پرند فاز4شمال لوکس تمیز

1,650,000,000 م.ت
#1056

فروش

آپارتمان | 76 مترمربع

f64 شهر جدید پرند فاز چهار ۷۸متر ۲خواب

1,500,000,000 م.ت
#1052

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f56 شهر جدید پرند فاز چهار شمال لوکس لاکچری

1,550,000,000 م.ت
#1050

فروش

آپارتمان | 60 مترمربع

f58شهر جدید پرند فاز ۴شمال تک خواب

1,400,000,000 م.ت
#1046

فروش

آپارتمان | 87 مترمربع

f64شهر جدید پرند فاز ۴ شمالی فول لوکس ۲ خواب

1,600,000,000 م.ت
#1040

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

آگهی43-شهر جدید پرند فاز۴ جنوب آپارتمان دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#1036

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

آگهی49-شهر جدید پرند فاز ۴ شمالی لوکس لاکچری

1,800,000,000 م.ت
#1027

فروش

آپارتمان | 120 مترمربع

f66 شهر جدید پرند فاز چهار شمال لوکس لاکچری

2,300,000,000 م.ت
#1025

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f56 شهر جدید پرند فاز ۴جنوب لوکس لاکچری

1,600,000,000 م.ت
#1012

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

آگهی29-شهر جدید پرند فاز ۴ شمالی فول امکانات

1,600,000,000 م.ت
#1006

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

آگهی32-شهر جدید پرند فاز چهار ۸۲متر ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#997

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f51 شهر جدید پرند فاز چهار جنوب دو خواب

1,300,000,000 م.ت
#994

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f53 شهر جدید پرند فاز چهار شمال دو خواب

1,650,000,000 م.ت
#987

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

آگهی 114-شهر جدید پرند فاز ۵ جنوبی ۷۵ متری ۲خواب

1,550,000 م.ت
#984

فروش

آپارتمان | 70 مترمربع

آگهی100-شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۴

1,520,000,000 م.ت
#983

فروش

آپارتمان | 90 مترمربع

آگهی101-شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۴

1,700,000,000 م.ت
#977

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

آگهی110-شهر جدید پرند فاز چهار جنوب لوکس لاکچری

1,650,000,000 م.ت
#972

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

شهر جدید پرند فاز۴ شمال لوکس لاکچری

1,580,000,000 م.ت
#965

فروش

آپارتمان | 70 مترمربع

f39 شهر جدید پرند فاز ۴ شمالی ۲ خواب

1,550,000,000 م.ت
#964

فروش

آپارتمان | 89 مترمربع

f40 شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۸۹متر ۲خواب

1,800,000,000 م.ت
#963

فروش

آپارتمان | 73 مترمربع

f41 شهر جدید پرند فاز چهار شمال ۷۳متر ۲خواب

1,620,000,000 م.ت
#962

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f44 شهر جدید پرند فاز ۴ شمالی ۷۵ متری ۲خواب

1,450,000,000 م.ت
#959

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

f36 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۴ جنوب فول لاکچری

1,600,000,000 م.ت
#958

فروش

آپارتمان | 70 مترمربع

f37 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۴ فول لاکچری

1,530,000,000 م.ت
#957

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f38 شهر جدید پرند فاز ۴ جنوب دو خواب

1,500,000,000 م.ت
#956

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f39 شهر جدید پرند فاز چهار شمال دو خواب

1,800,000,000 م.ت
#951

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f35 شهر جدید پرند فاز ۴ جنوب

1,600,000,000 م.ت
#950

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f36 شهر جدید پرند فاز ۴شمالی دو خواب

1,650,000,000 م.ت
#944

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

f26 شهر جدید پرند فاز چهار شمال دو خواب

1,800,000,000 م.ت
#943

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f27 شهر جدید پرند فاز چهار جنوب دو خواب

1,600,000,000 م.ت
#940

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f30 شهر جدید پرند فاز چهار شمال دو خواب

1,400,000,000 م.ت
#929

فروش

آپارتمان | 80 مترمربع

شهر جدید پرند لوکس لاکچری تخلیه کلید نخورده

1,850,000,000 م.ت
#925

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F26 شهر جدید پرند فاز 4 جنوب پروژه سامان 2

1,490,000,000 م.ت
#917

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f14 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۴

1,620,000,000 م.ت
#913

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

f17 شهر جدید پرند فاز چهار شمال لوکس لاکچری

1,800,000,000 م.ت
#912

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

F18 شهر جدید پرند فاز چهار شمال دو خواب

1,650,000,000 م.ت
#909

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

F12 شهر جدید پرند فاز ۴ شمال آپارتمان سند تک برگ

1,760,000,000 م.ت
#903

فروش

آپارتمان | 55 مترمربع

اگهی 26 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۴ فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#902

فروش

آپارتمان | 55 مترمربع

اگهی 26 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز ۴ فول امکانات

1,200,000,000 م.ت
#901

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F5 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۴ فول لاکچری

1,870,000,000 م.ت
#900

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F6 شهر جدید پرند فروش آپارتمان فاز۴ فول لاکچری

1,870,000,000 م.ت
#896

فروش

آپارتمان | 85 مترمربع

F4 شهر جدید پرند فاز چهار شمال لوکس لاکچری

1,800,000,000 م.ت
#895

فروش

آپارتمان | 75 مترمربع

F7 شهر جدید پرند فاز چهار جنوب دو خواب

1,450,000,000 م.ت
#882

فروش

آپارتمان | 82 مترمربع

اگهی 5 شهر جدید پرند فاز چهار جنوب دو خواب

1,650,000,000 م.ت
#881

فروش

آپارتمان | 78 مترمربع

شهر جدید پرند فاز چهار شمال دو خواب

1,750,000,000 م.ت